Info za javnost

Informacija za javnost

Održana 25. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

30.05.2024 14:27
Slika
 

U Tuzli je danas održana 25. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Donesen je Zakon o muzejskoj djelatnosti. Zakonom se uređuje sistem zaštite muzejskog materijala kao vrste pokretnih kulurnih dobara i muzejske dokumentacije, uslovi i način obavljanja muzejske djelatnosti i njena struktura, korištenje muzejskog materijala, organizacija, nadležnost i djelatnost muzeja u Tuzlanskom kantonu kao i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske djelatnosti.

 

            Skupština Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Time je Odluka usklađena sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica koji je donesen ove godine, a koji, između ostalog propisuje i pravo za ratne vojne invalide, lica sa paraplegijom, na hiperbaričnu komoru te pravo na nabavku digitalnog snimača reproduktora - pomagala koje upotrebljavaju slijepa lica.

 

            Skupština Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Izvještajem su objedinjeni programi, njih ukupno 71, koje su realizovala kantonalna ministarstva, od čega su 42 programa direktno vezana za Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, dok je 29 programa proizašlo iz programskih dokumenata i nadležnosti ministarstava. Navedeno je da je Vlada Tuzlanskog kantona u 2023. godini poseban fokus usmjerila na realizaciju projekata: rekonstrukcija i adaptacija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, Kampus Univerziteta u Tuzli te izgradnja zgrada Policijske uprave Živinice i Općinskog suda Lukavac.

           

Skupština Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona 2021-2024. godina, za period 01.01-31.12.2023. godine. Navedeno je da su tokom 2023. godine institucije Kantona, uključujući Vladu i Skupštinu, učestvovale u brojnim aktivnostima koje su imale za cilj promociju ravnopravnosti spolova, a bile su organizovane na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. U Izvještaju su izneseni podaci koji govore o unapređenju stanja ravnopravnosti spolova u Tuzlanskom kantonu, posebno kada su u pitanju obrazovanje, tržište rada i socijalna zaštita. Nažalost, u prošloj godini je povećan broj prijava nasilja, a među žrtvama je 286 žena i 72 muškaraca. Usluge smještaja u sigurnoj kući koristilo je 126 korisnika, što je značajno povećanje u odnosu na 2022. godinu kada su bila obuhvaćena 102 korisnika.

 

            Skupština Tuzlanskog kantona danas je usvojila i izvještaje o radu za 2023. godinu javnih ustanova: Odgojni centar Tuzlanskog kantona, Zaštićeni pejzaž ,,Konjuh" Banovići, Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, Univerzitet u Tuzli te Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, Kantonalnog pravobranilaštva, Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Razmatrana je i Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu.

 

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

0 0