Pozivi

Saziv 10. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

koja će se održati u srijedu 26.06.2024. godine, sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

25.06.2024 15:14
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-336 -1/24
Tuzla, 25.06.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
desetu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 26.06.2024. godine,
sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune
Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
2. Razmatranje Zaključaka panel diskusije „Socijalni rad u školi – dosadašnje stanje i
razvojne perspektive“
3. Razmatranje akta Udruženja “Zemlja djece u BiH”
4. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Fadil Kudumović,v.r.
0 0