Pozivi

Saziv 12. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u srijedu, 26.06.2024. godine, sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.06.2024 11:20
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-337-1/24
Tuzla, 25.06.2024. godineNa osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
dvanaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu, 26.06.2024. godine, sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
3. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Jakub Suljkanović, v.r.
0 0