Pozivi

Saziv 14. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:48
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-299-1/24
Tuzla, 22.05.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

četrnaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine
2. Razmatranje Izvještaja o provođenju Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona 2021.-2024. godina za period od 01.01. do 31.12.2023. godine
3. Razmatranje inicijative Ženske lobi grupe Tuzlanskog kantona
4. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva zdravstva u vezi sa ispunjavanjem obaveza Gender akcionim planom TK (2021.-2024.) a koje se odnose na rodno senzibiliziranu zdravstvenu zaštitu
5. Tekuća pitanja

Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Suvada Džuzdanović, v.r.
0 0