Pozivi

Saziv 16. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati 27.06.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.06.2024 11:20
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-338-1/24
Tuzla, 25.06.2024. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
šesnaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati 27.06.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Zaključaka panel diskusije „Socijalni rad u školi - dosadašnje stanje i
razvojne perspektive“
2. Razmatranje molbe Semira Dedića iz Gračanice
3. Upoznavanje sa odgovorom Univerziteta u Tuzli u vezi traženja informacija o kriterijima i načinu ocjenjivanja nastavnog osoblja Univerziteta u Tuzli
4. Upoznavanje sa Zaključkom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH u vezi preispitivanja akreditacije Evrospskog univerzita Kallos u Tuzli
5. Upoznavanje sa odgovorom Federalnog ministarstva zdravstva u vezi sa inicijativom za izmjene i dopune Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacima doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Službene novine FBiH, broj: 6/11)
6. Upoznavanje sa informacijom Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona vezano za zaključak Skupštine po inicijativi Komisije za obrazovanje i nauku za pripremu izmjena i dopuna zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
7. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Boris Krešić, v.r.
0 0