Pozivi

Saziv 25. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak 30.5.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

23.05.2024 10:52
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-289-1/24
Tuzla, 21.5.2024. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

dvadeset petu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak 30.5.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o muzejskoj djelatnosti
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
3. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine
5. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2023. godinu
6. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2023. godine
7. Razmatranje Izvještaja o provođenju Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona 2021.-2024. godina za period od 01.01. do 31.12.2023. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine
10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2023. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I-XII 2023. godine
12. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
13. Razmatranje Informacije o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonuPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0