Pozivi

Saziv 26. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u četvrtak, 27.6.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

26.06.2024 11:21
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-334-1/24
Tuzla, 25.6.2024. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

dvadeset šestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera,
koja će se održati u četvrtak, 27.6.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u TuzliZa sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinuPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Žarko Vujović
0 0