Na osnovu člana 24. stav 1. tačka n) Ustava Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona», br. 7/97 i 3/99 i «Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), i člana 104. a u vezi sa članom 42. stav 1. tačka f) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 10/04 i 13/06), Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 11.6.2008. godine, d o n o s i

 

KODEKS

PONAŠANJA IZABRANIH ZVANIČNIKA I NOSIOCA IZVRŠNIH FUNKCIJA TUZLANSKOG KANTONA

I. UVODNI DIO

1. Kodeksom ponašanja izabranih zvaničnika i nosioca izvršnih funkcija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuju se načela i standardi ponašanja kojih treba da se pridržavaju izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija Tuzlanskog kantona u obavljanju njihovih dužnosti.
2. Pod izabranim zvaničnicima smatraju se zvaničnici kojima je mandat povjeren putem neposrednih izbora (poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona).
Pod nosiocima izvršnih funkcija smatraju se nosioci funkcija kojima je mandat povjeren putem posrednih izbora ili imenovanja, što uključuje članove Vlade Tuzlanskog kantona i neskupštinske članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.
3. Svrha Kodeksa je da se njegovim prihvatanjem i dosljednom primjenom uspostave osnovna načela ponašanja i kulture dijaloga, a u cilju promoviranja ugleda i poboljšanja rada Skupštine, Vlade i drugih tijela Tuzlanskog kantona.
4. Kodeks sadrži načela i standarde etičkog ponašanja, postupak upoznavanja i prihvatanja, nadzor nad sprovođenjem Kodeksa, te mjere koje se izriču zbog nepridržavanja odredbi Kodeksa.

II. STRUČNOST I ODGOVORNOST PREMA FUNKCIJI

5. Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija, davanjem svečane izjave, obavezuju se na poštivanje ustava, zakona i zalaganje za ljudska prava, slobode i ravnopravnost građana i naroda Bosne i Hercegovine.
6. U vršenju svoje funkcije, izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija služit će općem interesu, te obavljati svoje dužnosti savjesno, stručno i odgovorno, čime snaže povjerenje javnosti prema državnim institucijama.
7. Od izabranih zvaničnika i nosioca izvršnih funkcija se očekuje da javnim resursima upravljaju na efikasan i ekonomičan način, isključujući njihovo korištenje u privatne svrhe.
8. Odluke izabranih zvaničnika i nosioca izvršnih funkcija zasnivaće se na objektivnosti i suglasnosti sa općim interesom, a nikako na individualnim i grupnim interesima, uz spremnost na odgovornost za svoje odluke.
9. Pored zakonske obveze da se uzdrži od vijećanja i glasanja po bilo kom pitanju koje se tiče ličnog interesa, postoji i moralna obaveza izabranih zvaničnika i nosioca izvršnih funkcija da se uzdrže od naprijed navedenih radnji i da na to ukaže prije otvaranja rasprave po tom pitanju.
10. Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija neće zloupotrebljavati svoja ovlaštenja, niti pribavljati korist za sebe ili druga lica.
11. Ovaj Kodeks isključuje primanje mita, kao i svake druge nagrade koja bi se mogla podvesti pod podmićivanje.
12. U odnosu prema građanima, a povodom rješavanja i ostvarivanja njihovih zahtjeva, izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija dužni su postupati na zakonit i nepristrasan način, bez favoriziranja i ličnih predrasuda.
13. Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija lično su odgovorni za svoje djelovanje, prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali podliježu nadzoru i preispitavanju svog rada u skladu sa odredbama važećih propisa.
14. U vršenju funkcije, izabrani zvaničnici i nosioci izvršne vlasti dužni su poštivati pravo pojedinca na informiranje i učešće pri odlučivanju o aktivnostima od društvenog interesa u skladu sa odredbama važećih propisa.

III. INTEGRITET I DOLIČNO PONAŠANJE

15. U ostvarivanju svojih prava, izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija uvijek se ponašaju na način kojim se osigurava dignitet državnih institucija.
16. U obavljanju dužnosti, izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija postupaju sa međusobnim uvažavanjem i tolerancijom uz poštivanje dostojanstva svake ličnosti.
17. Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija dužni su se uzdržavati riječi, izraza ili sinonima koje mogu vrijeđati nečije dostojanstvo ili omalovažavati druge i drugačije u pogledu ideologije, rase, vjeroispovjesti, nacije, spola i slično.
18. U svojim nastupima, govorima, podnescima i drugim službenim radnjama i nastupima, izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija vode računa o zahtjevima profesionalne etike i opće kulture i daju pozitivan primjer najširoj javnosti.
19. Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija obavezni su graditi korektne i kolegijalne odnose i stvarati okruženje koje podstiče međusobno povjerenje i saradnju.
20. Tokom obavljanja svoje funkcije, izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija moraju se ponašati u skladu sa poslovnicima tijela čiji su članovi.
21. Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija dužni su pozorno pratiti tok sjednice ili sastanka i uzdržavati se od radnji kojima se ometa tok sjednice ili sastanka, kao što su: korištenje mobilnih telefona, napuštanje sjednica, čitanje novina i slično.
22. Tokom sjednice ili sastanka, izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija moraju se uzdržavati dobacivanja i drugih radnji kojima se prekida izlaganje govornika, kao i obraćanja podrugljivim tonom kada repliciraju na izlaganje drugih.
23. Pri obavljanju funkcije, na sjednicama i sastancima, izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija prisustvuju prikladno i uredno odjeveni.
24. Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija obavezni su stvarati i razvijati motivacione elemente da svi uposleni rade brzo, efikasno, stručno i odgovorno.
25. Od izabranih zvaničnika se očekuje da rade na stalnom općem i stručnom obrazovanju i održavaju najviše standarde profesionalizma.

IV. UPOZNAVANJE I PRIHVATANJE KODEKSA

26. Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija, upoznat će se sa sadržajem ovog Kodeksa, sa izjavom o obaveznosti pridržavanja njegovih odredbi.
27. Obaveza je izabranih zvaničnika i nosioca izvršnih funkcija da svojim aktivnostima osiguraju promociju ovog Kodeksa u javnosti.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM KODEKSA

28. Nadzor nad sprovedbom ovog Kodeksa vrši Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona.

VI. TOK POSTUPKA

29. Svaki građanin ima pravo i mogućnost podnijeti pismenu prijavu Kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona za svaki oblik kršenja Kodeksa, a u prijavi se navode radnje koje čine povredu Kodeksa i dokaze koji to potvrđuju.
30. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona, razmatra prijavu, sprovodi postupak u skladu sa Poslovnikom, te ukoliko utvrdi postojanje povrede odredbi Kodeksa izriče propisanu mjeru.
31. Ako Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona, zaključi da nije bilo povrede odredbi Kodeksa, o tome će obavijestiti podnosioca prijave.

VII. MJERE ZA KRŠENJE KODEKSA

32. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona, može izreći sljedeće mjere zbog povreda Kodeksa:
- ukor,
- javni ukor sa objavom u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona», Radio - Televiziji Tuzlanskog kantona i sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.


VIII. STUPANJE NA SNAGU KODEKSA

33. Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

 

B o s n a i H e r c e g o v i n a Predsjednik
- Federacija Bosne i Hercegovine - Skupštine Tuzlanskog kantona
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a Mr. sci. Amir Fazlić
Broj: 01-02-342-25/06
Tuzla, 11.6.2008. godine

0 0