ZAPISNICI

Zapisnik sa 24. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 11.05.2024. godine sa početkom u 17,10 sati

12.06.2024 13:49
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-269-10/24Tuzla, 11.05.2024. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e Z A P I S N I KSA DVADESET ČETVRTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 11.05.2024. GODINE, SA POČETKOM U 17,10 SATIPredsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Ž...

Zapisnik sa 23. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 29.04.2024. godine sa početkom u 11,10 sati

12.06.2024 13:47
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-243-9/24Tuzla, 29.04.2024. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA DVADESET TREĆE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 29.04.2024. GODINE SA POČETKOM U 11,10 SATI Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Ž...

Zapisnik sa 22.. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 29.04.2024. godine sa početkom u 11,30 sati

12.06.2024 13:40
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-242-16/24Tuzla, 29.04.2024. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA DVADESET DRUGE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, ODRŽANE 29.04.2024. GODINE SA POČETKOM U 11,30 SATI Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, je otvorio ...

Zapisnik sa 21. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 28.03.2024. godine sa početkom u 10,05 sati

06.05.2024 13:09
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-172-14/24Tuzla, 21.02.2024. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA DVADESET PRVE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, ODRŽANE 28.03.2024. GODINE SA POČETKOM U 10,05 SATI Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, je otvorio ...

Zapisnik sa 20. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 21.02.2024. godine sa početkom u 11,10 sati

02.04.2024 08:20
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-81-30/24Tuzla, 21.02.2024. godineNa osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje Z A P I S N I KSA DVADESETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, ODRŽANE 21.02.2024. GODINE SA POČETKOM U 11,10 SATI Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, je otvorio dva...
0 0