KOLEGIJ SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

 Sa ciljem unapređenja, efikasnosti i usklađivanja rada, Skupština uspostavlja Kolegij Skupštine, kojeg čine:
a)predsjednik i zamjenici predsjednika Skupštine,
b)predsjednici klubova poslanika formiranih u skladu sa članom 19.  Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, a u njihovoj odsutnosti zamjenik predsjednika kluba,
c)sekretar Skupštine, bez prava odlučivanja odnosno glasanja.

U okviru svojih prava i dužnosti Kolegij:
- utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada Skupštine,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti poslanika za pokretanje inicijativa za djelovanje Skupštine i ukupno obavljanje njihove funkcije i uloge,
- osigurava saradnju sa klubovima naroda, klubom ostalih i klubovima poslanika i između njih,
- utvrđuje prijedlog poslovnika Skupštine,
- koordinira rad radnih tijela Skupštine i saradnju Skupštine i njenih radnih tijela,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti Skupštine prema premijeru i Vladi,
- koordinira aktivnostima u pripremi sjednica Skupštine,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine,
- razmatra inicijative i prijedloge upućene Skupštini.

Kolegij radi u sjednicama.
Sjednice Kolegija održavaju se najmanje jedan puta između dva zasjedanja Skupštine.
Sjednice Kolegija saziva i vodi predsjednik Skupštine.
Sjednicama Kolegija, po pozivu predsjednika ili na vlastiti zahtjev, prisustvuje premijer, ministri u Vladi, sekretar Vlade ili ovlašteni predstavnici Vlade i ministarstava.
Sjednicama Kolegija, po zaključku Kolegija, mogu prisustvovati i drugi poslanici u Skupštini.
U slučaju nemogućnosti obezbjeđenja prisustva članova Kolegija Skupštine u zajedničkoj prostoriji zbog vanrednih prilika i opasnosti propisanih Ustavom Tuzlanskog kantona, sjednice Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona se mogu održati i elektronskim putem.
Kada se sjednica Kolegija Skupštine održava elektronskim putem, javno glasanje se obavlja izjašnjavanjem putem e-maila kontakta članova Kolegija Skupštine ili drugim obezbijeđenim oblikom elektronske komunikacije.

Na sjednicama Kolegija vodi se zapisnik.
Zapisnik sa sjednica Kolegija redovno se dostavlja na uvid članovima Kolegija.
Sekretar Skupštine odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama Kolegija.
Zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine.
Sjednice Kolegija su javne.
            
Članovi Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona su:

1. Žarko Vujović
2. Lejla Vuković
3. Boris Krešić
4. Enisa Hasanagić
5. Dževad Hadžić
6. Šekib Umihanić
7. Asmir Hasić
8. Husein Tokić
9. Ivana Mijatović
10. Lejla Ćebić Đerzić 
11. Izen Hajdarević

0 0