PROGRAM RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2014.GODINU

Na osnovu člana 48. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona –  drugi prečišćen tekst  ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13 i 15/13), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 30.1.2014. godine, donosi

 

PROGRAM RADA

SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

 ZA 2014. GODINU

 

I. NORMATIVNA DJELATNOST

 

Budžet i finansije

 

 1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo finansija

            Rok: oktobar 2014.– nacrt; decembar 2014. - prijedlog                      

 1. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo finansija

            Rok: oktobar 2014. – nacrt; decembar 2014. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo finansija

            Rok: januar 2014. – prijedlog

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog  osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

        Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

             Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva

             Rok: decembar 2014. godine

 1.  Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje             Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

        Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

             Obrađivač: JU Služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

             Rok: decembar 2014. godine

           

Pravosuđe i uprava

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Zavod za pružanje pravne pomoći TK

            Rok: februar  2014. – prijedlog

 1. Zakon o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Direkcija robnih rezervi

Rok: januar 2014. – nacrt; april 2014. - prijedlog


Obrazovanje, nauka, kultura i sport

 

 1. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            Rok: januar 2014. godine – nacrt; februar 2014. - prijedlog

 1. 2. Zakon o obrazovanju odraslih

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            Rok: januar 2014. godine – nacrt; mart 2014. - prijedlog

 1. Zakon o visokom obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: maj 2014. –nacrt; juli 2014. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: septembar 2014. – prijedlog

 1. Strategija razvoja visokog obrazovanja

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: univerziteti i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: septembar 2014.

                                                                                   

Prostorno uređenje i zaštita okolice

 

 1. Zakon o zaštiti od buke

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: januar 2014. – nacrt; april 2014. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: februar 2014. – prijedlog

 1. Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005.-2025. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Min. prost. uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam

            Rok: februar 2014. – prijedlog

 1. Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: septembar 2014. – nacrt; decembar 2014. - prijedlog

 1. Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2012.-2018.

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: oktobar 2014. - prijedlog

 1. Kantonalni plan upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2013.-2018.

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: oktobar 2014. – prijedlog


Rad, socijalna politika i povratak

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JU Služba za  zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

            Rok: februar 2014. – nacrt; april 2014. – prijedlog

 1. Zakon o neprofitnom socijalnom stanovanju Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

            Rok: septembar 2014. – nacrt; novembar 2014. – prijedlog

 1. 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

            Rok: oktobar 2014. – nacrt; decembar 2014. – prijedlog

 

Trgovina, turizam i saobraćaj

 

 1. Zakon o turističkoj djelatnosti

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: mart 2014. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne Ustanove „Direkcija regionalnih cesta“ Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU „Direkcija regionalnih cesta TK“

Rok: maj 2014. – nacrt; oktobar 2014. prijedlog

 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Tuzlanskom kantonu Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: juni 2014. – nacrt; oktobar 2014. – prijedlog

 1. Srednjoročni program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u skladu sa Osnovama strategije razvoja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 2013.-2023. godina, na period od četiri godine

       Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija regionalnih cesta TK

Rok: decembar  2014. – prijedlog

 1. Osnove strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona

       Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Turistička zajednica TK

Rok: novembar 2014. – prijedlog

 

Unutrašnji poslovi

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: septembar 2014. – nacrt

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: novembar 2014. – nacrt;

 

Boračka pitanja

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

Rok: mart 2014. - prijedlog

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

Rok: maj 2014. – nacrt; juli 2014. – prijedlog

 

Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda

 

 1. Zakon o novčanim podršksms u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač:  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

   Rok: januar 2014. - nacrt; mart 2014. – prijedlog

 

Industrija, energetika i rudarstvo

 

 1. Zakon o podsticaju u privredi Tuzlanskog kantona

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač:  Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

   Rok: mart 2014. - nacrt; maj 2014. – prijedlog

 

Zdravstvo

 

 1. Zakon o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač:  Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

   Rok: mart 2014. – prijedlog

 

Vlada TK

 1. Program borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona i Akcioni plan za provedbu tog programa

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač:  Interresorna radna grupa

            Rok: mart 2014. – prijedlog

 


 

Civilna zaštita

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu

    Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

    Obrađivač:  Kantonalna uprava civilne zaštite

    Rok: septembar 2014.- prijedlog

 

 1. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

 

 1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: januar 2014. godine

 1. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2013. godinu

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: februar  2014. godine

 1. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013. godinu

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: mart 2014. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Rok: mart 2014. godine

 1. Izvještaj o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2013. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod za pružanje pravne pomoći

Rok: mart 2014. godine

 1. Izvještaj o radu JU Disciplinski centar za maloljetnike za 2013. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Disciplinski centar za maloljetnike

Rok: mart 2014. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2013. godinu

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

Rok: mart 2014. godine

 1. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: mart 2014. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: mart 2014. godine

 

 1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2013. godine

Predlagač: Nezavisni odbor

Obrađivač: Nezavisni odbor

Rok: mart 2014. godine

 1. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Komisija za koncesije

Rok: mart 2014. godine

 1. Finansijski izvještaj Komisije za koncesije za 2013. godinu

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Komisija za koncesije

Rok: mart 2014. godine

 1. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi

Rok: april 2014. godine

 1. Izvještaj o izvršenju Fin. plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2013. godinu

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja TK  i Ministarstvo zdravstva

Rok: april 2014. godine

 1. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

             Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

 Obrađivač: Zavod za javno zdravstvo TK i Ministarstvo zdravstva

 Rok: april 2014. godine

 1. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2013. godinu

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ministarstvo zdravstva

Rok: april 2014. godine

 1. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2013. godinu

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Univerzitet u Tuzli i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            Rok: april 2014. godine         

 1. Izvještaj o radu JP RTV TK u 2013. godini

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

 Obrađivač: Nadzorni odbor JP RTV TK i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            Rok: april 2014. godine

 1. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2013. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

 Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: april 2014. Godine

 1. Izvještaj o radu Javne ustanove „Direkcija regionalnih cesta TK“ za 2013. godinu

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU „Direkcija regionalnih cesta TK“ i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: maj 2014. godine

 1. Informacija o efektima ulaganja sredstava novčane podrške u poljoprivredi u Tuzlanskom kantonu za period 2010.-2013.godina

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: maj 2014. godine

 1. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: maj 2014. godine

 1. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod za 2013. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Veterinarski zavod i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: maj 2014. godine

 1. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Rok: maj 2014. godine

 1. Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Rok: maj 2014. godine

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: maj 2014. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2013. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

Rok: maj 2014. godine

 1. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2013. godinu

       Predlagač: Kantonalno tužilaštvo

             Rok: maj 2014. godine

 1. Informacija o radu Kantonalnog suda Tuzla i općinskih sudova za 2013. godinu

       Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi

             Rok: maj 2014. godine

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa Izvještajem o korištenju budžetske rezerve

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: juni 2014. godine

 1. Izvještaj o radu JP „Šume TK“ d.d. Kladanj za 2013. godinu

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

            Rok: juni 2014. godine

 1. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2013. godinu

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

            Rok: juni 2014. godine

 

 1. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2013. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JP „MAT“ i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: juni 2014. godine

 1. Informacija o stanju obrta na području TK u 2013. godini i pravcima razvoja obrta

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

Rok: juni 2014. godine

 1. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06. 2014. godine

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: juli 2014. godine

 1. Informacija o izvršenju Budžeta TK za period januar – juni 2014. godine

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 Rok: septembar 2014. godine

 1. Informacija o stanju u malim i srednjim poduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini sa prijedlogom smjernica rada u 2014. godini

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 Rok: septembar 2014. godine

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području TK u periodu januar –juni 2014. godine

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: septembar 2014. godine

 1. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u TK sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2013. godinu

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 Rok: septembar 2014. godine

 1. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2013. godini, sa prijedlogom mjera

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

Rok: septembar 2014. godine

 1. Analiza stanja i potreba za neprofitno socijalno stambeno zbrinjavanje korisnika socijalne zaštite

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Rok: septembar 2014. godine

 1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2014. godine

Predlagač: Nezavisni odbor

Obrađivač: Nezavisni odbor

Rok: septembar 2014. godine

 1. Informacija o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012./2013. godinu sa budžetske pozicije “Podrška razvoju Kantona”

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

Rok: oktobar 2014. godine

 

 1. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: novembar 2014. godine

 1. Analiza stanja ljudskih prava u Tuzlanskom kantonu u 2013. godini

Predlagač: Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine TK

Obrađivač: Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine TK

Rok: novembar 2014. godine

 

 

 III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM   PARLAMENTIMA

 

 1. Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.

 

Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.

 

            Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona

            Rok: kontinuirano tokom 2014. godine

 

 1. OSTALO

 

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:

 1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;
 2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
 3. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2014. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona; 
 4. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji sa radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.

 

 

 

 

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a                                                                   Predsjednik

-Federacija Bosne i Hercegovine-                                                Skupštine Tuzlanskog kantona

T U Z L A N S K I   K A N T O N

           S k u p š t i n a                                                                                  Slađan Ilić

Broj: 02-02-777-12/13

Tuzla, 30.1.2014. godine

0 0