PROGRAM RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2016.GODINU

Na osnovu člana 48. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćen tekst  ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.12.2015. godine, donosi

 

PROGRAM RADA

SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

 ZA 2016. GODINU

 

 

I. NORMATIVNA DJELATNOST

 

Budžet i finansije

 

 1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: oktobar 2016.– nacrt; decembar 2016. - prijedlog                      

 1. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: oktobar 2016.– nacrt; decembar 2016. - prijedlog                     

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva

Rok: decembar 2016. godine

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: JU Služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Rok: decembar 2016. godine

           

Pravosuđe i uprava

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

            Rok: februar  2016. - prijedlog

 1. Zakon o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalna direkcija robnih rezervi

Rok: mart 2016. - prijedlog

 

Obrazovanje, nauka, kultura i sport

 

 1. Zakon o visokom obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: februar 2016. – nacrt;   juni 2016. – prijedlog

 1. Zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje

 Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

             Rok: septembar 2016. godine – nacrt; decembar 2016. - prijedlog  

Prostorno uređenje i zaštita okolice

 

 1. Zakon o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: januar 2016. – prijedlog

 1. Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godina

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod za prostorno planiranje i urbanizam i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: januar 2016. - prijedlog

 1. Zakon o zaštiti od buke

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: februar 2016. – prijedlog

 1. Program mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru Tuzlanskog kantona za period od 2016. do 2020. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod za prostorno planiranje i urbanizam i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: april 2016. – prijedlog

 1. Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod za prostorno planiranje i urbanizam i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: juli 2016. – nacrt;  decembar 2016. - prijedlog

 

Rad, socijalna politika i povratak

 

 1. Zakon o neprofitnom socijalnom stanovanju Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

            Rok: april 2016. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

            Rok: septembar  2016. – nacrt; novembar 2016. - prijedlog 

 

Boračka pitanja

 

 1. Zakon o značajnim datumima, događajima i ličnosti za Tuzlanski kanton

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

            Rok: mart 2016. – nacrt; juni 2016. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

Rok: septembar 2016. – prijedlog

 

Trgovina, turizam i saobraćaj

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: septembar 2016. – nacrt; novembar 2016. – prijedlog

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni program održavanja i zaštite, kao i programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u skladu sa Osnovama strategije razvoja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 2013-2023. godina na period od četiri godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

Rok: novembar 2016. – prijedlog

 

Unutrašnji poslovi

 

 1. Zakon o sprečavanju nereda na sportskim terenima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: maj 2016. – nacrt; juli 2016. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: juni 2016. – nacrt; septembar 2016. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: oktobar 2016. – nacrt; decembar 2016. - prijedlog

 

Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

   Rok: januar 2016. – nacrt; februar 2016. prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

   Rok: april 2016. – nacrt; maj 2016. prijedlog

 

Civilna zaštita

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona

   Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

   Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

   Rok: februar 2016.- prijedlog

 

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona

    Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

    Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

    Rok: mart 2016.- nacrt;  juni 2016. - prijedlog

 

 1. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

 

 1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: januar 2016. godine

 1. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015. godinu

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: februar 2016. godine

 1. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2015. godinu

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: februar  2016. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

Rok: februar 2016. godine

 1. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: februar 2016. godine

 1. Izvještaj o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod za pružanje pravne pomoći

Rok: februar 2016. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Rok: mart 2016. godine

 1. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: mart 2016. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: mart 2016. godine

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva

Rok: april 2016. godine

 1. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva

Rok: april 2016. godine

 1. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: april 2016. godine

 1. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: april 2016. godine

 1. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Veterinarski zavod i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: april 2016. godine

 1. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2015. godinu

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Univerzitet u Tuzli i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: april 2016. godine

 1. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi

Rok: april 2016. godine

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015.  godinu sa Izvještajem o korištenju budžetske rezerve

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 Rok: maj 2016. godine

 1. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2015. godinu

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ministarstvo zdravstva

Rok: maj 2016. godine

 1. Izvještaj o radu JZU Opća bolnica Gračanica za 2015. godinu

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JZU Opća bolnica Gračanica i Ministarstvo zdravstva

Rok: maj 2016. godine

 1. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Rok: maj 2016. godine

 1. Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i

povratak

Rok: maj 2016. godine

 1. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Komisija za koncesije

Rok: maj 2016. godine

 1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2015. godine

Predlagač: Nezavisni odbor

Obrađivač: Nezavisni odbor

Rok: maj 2016. godine

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: maj 2016. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

Rok: maj 2016. godine

 1. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2015. godinu

       Predlagač: Kantonalno tužilaštvo

             Rok: maj 2016. godine

 1.  Informacija o radu Kantonalnog suda Tuzla i općinskih sudova za 2015. godinu

       Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi

             Rok: maj 2016. godine

 1. Izvještaj o radu JP Radio televizija Tuzlanskog kantona u 2015. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Nadzorni odbor JP Radio televizija Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: maj 2016. godine

 1. Izvještaj o radu JU Disciplinski centar za maloljetnike za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Disciplinski centar za maloljetnike

Rok: maj 2016. godine

 1. Izvještaj o radu Javne ustanove „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za 2015. godinu

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: maj 2016. godine

 1. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: maj 2016. godine

 

 1. Izvještaj o radu JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: juni 2016. godine

 1. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: juni 2016. godine

 1. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini i pravcima razvoja obrta

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

Rok: juni 2016. godine

 1. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: juni 2016. godine

 1. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: juni 2016. godine

 1. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06. 2016. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: septembar 2016. godine

 1. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2015. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

Rok: septembar 2016. godine

 1. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2015. godini, sa prijedlogom mjera

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo

Rok: septembar 2016. godine

 1. Informacija o stanju u malim i srednjim poduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 Rok: oktobar 2016. godine

 1. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: oktobar 2016. godine

 

 

 

 

III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM      PARLAMENTIMA

 

            Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.

Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.

            Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona

            Rok: kontinuirano tokom 2016. godine

 

 1. OSTALO

 

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:

 1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;
 2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
 3. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2016. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona;
 4. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji sa radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.

 

 

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a                                                              Predsjednik

- Federacija Bosne i Hercegovine -                                      Skupštine Tuzlanskog kantona,

T U Z L A N S K I  K A N T O N

            S k u p š t i n a                                                                            Senad Alić

Broj: 02-02-816-13/15

Tuzla, 30.12.2015. godine

0 0