PRISTUP INFORMACIJAMA


INDEKS/REGISTAR INFORMACIJA  SKUPŠTINE - SLUŽBE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

Sadržaj Indeksa/registra informacija Skupštine - Službe Skupštine Tuzlanskog kantona Tuzla baziran je na osnovu pozitivnih zakonskih propisa kojima se reguliše sistem informiranja, a prije svega na osnovu odredbi državnog i federalnog Zakona o slobodi pristupa informacijama, objavljenih u “Službenom glasniku BiH”, broj 28/2000 i “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 32/2001.

Indeks/registar informacija uspostavljen je u cilju jednostavnijeg snalaženja eventualnog korisnika informacije, te efikasnijeg postupanja organa u smislu pružanja traženih informacija.

Sastavni dio ovog indeksa/registra je VODIČ kroz postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama iz nadležnosti Skupštine - Službe Skupštine  Tuzlanskog kantona, a sve to u smislu odredbe člana 20. stav 1. tačka a) i b) Zakona o slobodi pristupa informacijama iz nadležnosti  Skupštine Tuzlanskog kantona Tuzla.

 Na osnovu člana 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 32/2001), sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona, dana  31.10.2003. godine, objavljuje

V O D I Č

KROZ POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJIMA RASPOLAŽE  SKUPŠTINA - SLUŽBA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

 Tuzla, oktobra 2003. godine

I.- PRAVO PRISTUPA INFORMACIJAMA

 a) Pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom  Skupštine - Službe Skupštine Tuzlanskog kantona ima svako pravno i fizičko lice.
Skupština - Služba Skupštine Tuzlanskog kantona dužna je saopštiti informacije koje su pod njenom kontrolom u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama i propisanom odnosno ustanovljenom procedurom.

II.- OGRANIČENJE PRISTUPA INFORMACIJAMA

a) Pravo pristupa informacijama može biti limitirano samo na način i pod uslovima propisanim zakonom.

III.- UTVRĐIVANJE IZUZETAKA

Skupština- Služba Skupštine Tuzlanskog kantona  kao organ će utvrditi izuzetom od saopštavanja onu informaciju koja je u suprotnosti sa interesima i okolnostima propisanim u zakonu, nakon svestrane ocjene svakog pojedinog slučaja, a naročito:
a) ako utvrdi izuzetak u smislu člana 6.,7. i 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 32/01), za cijelu ili dio informacije i
b) ako utvrdi, nakon objavljenog ispitivanja javnog interesa, u smislu člana 9. prethodno navedenog zakona, da saopštavanje nije u javnom interesu.

IV. -ISPITIVANJE JAVNOG INTERESA

1. Skupština - Služba Skupštine Tuzlanskog kantona će obavezno provesti ispitivanje javnog interesa u skladu sa članom 9. Zakona o slobodi pristupa informacijama.

2. Prilikom ispitivanja javnog interesa Skupština - Služba Skupštine Tuzlanskog kantona će uzeti u obzir svaku korist i štetu koje mogu proisteći iz saopštavanja informacije zasnovane na elementima u odnosu na koje bi se moglo cijeniti hoće li biti povrijeđena lična privatnost trećeg lica, legitimni ciljevi FBiH i povjerljivi komercijalni podaci trećih lica.

3. Skupština - Služba Skupštine Tuzlanskog kantona će saopštiti traženu informaciju bez obzira na iznimke propisane u članu 6., 7. i 8. citiranog Zakona, koje je Služba Skupštine Tuzlanskog kantona  utvrdila izuzetim od saopštavanja, ako je saopštavanje u javnom interesu. 

4. Skupština - Služba Skupštine će informaciju saopštiti,  po isteku roka od 15 dana od prijema tog rješenja, u skladu sa članom 9. tačka 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, protiv kojega se može izjaviti žalba u daljem roku od 8 dana od dana prijema istog organu nadležnom za odlučivanje po žalbi.
Pored prava na izjavljivanje žalbe, korisnik informacije iz rješenja ima pravo da se obrati instituciji Ombudsmena FBiH.

5. Ako je dio informacije utvrđen kao izuzetak, Skupština - Služba Skupštine Tuzlanskog kantona izdvaja taj dio i saopštava ostatak informacije, osim ako usljed ovoga razdvajanja informacije nije postala nerazumljiva.

V. - POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

 1. Zahtjev u pisanoj formi (čiji je sadržaj obuhvaćen ovim elaboratom) podnosi se Skupštini - Službi Skupštine Tuzlanskog kantona, na jednom od službenih jezika  u Federaciji BiH.

2. Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (Skupština - Služba Skupštine Tuzlanskog kantona) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

3. Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od lica koje istu zahtijeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG.

4. Zahtjev se predaje preko administrativno-tehničkog sekretara u Skupštini - Službi Skupštine Tuzlanskog kantona.

5. Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnosioca zahtjeva, isti pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice, na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

6. Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosno, to lice je dužna da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.

7. Službenik Službe Skupštine Tuzlanskog kantona ovlašten za informisanje je Sadeta Subašić.

VI.-  NEMOGUĆNOST POSTUPANJA U SKLADU SA ZAHTJEVOM

1. Ako Skupština - Služba Slupštine Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu zbog nepostojanja prethodno navedenih formalnih uslova, propisanih u članu 11. stav 2. rješenjem će obavijestiti podnosioca zahtjeva da zahtjev ne može biti obrađen iz navedenih razloga.

2. Protiv rješenja iz prethodne tačke može se izjaviti žalba organu nadležnom za njeno razmatranje sa troškovima i s pravom obraćanja Instituciji Ombudsmena u Federaciji BiH.

VII. - POSTUPANJE NAKON PRIJEMA ZAHTJEVA

1. Nakon što Skupština - Služba Skupštine Tuzlanskog kantona razmotri zahtjev i odobri pristup informaciji, u cjelosti ili djelimično, donijet će rješenje te isto dostaviti podnosiocu zahtjeva.

2. Navedeno rješenje sadrži:
- obavještenje o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Skupštine,
- obavještenje o mogućnosti umnožavanja informacije i o troškovima umnožavanja informacije, s tim da se informacija omogućava nakon izvršene uplate i
- prilog kopije tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno.

3. Ako Skupština - Služba Skupštine Tuzlanskog kantona odbije pristup informaciji u cjelosti ili djelomično, donijet će rješenje kojim će obavijestiti podnosioca zahtjeva.

4. Navedeno rješenje sadrži:
- zakonski razlog za izuzeće tražene informacije,
- pouku o pravu na žalbu, uz troškove kao i pravo obraćanja instituciji Ombudsmena.

5. Rješenje se dostavlja što je prije moguće, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, a isti se rok može produžiti o čemu podnosilac zahtjeva mora biti obavješten na pogodan način.

VIII. - TROŠKOVI UMNOŽAVANJA:

1. Skupština - Služba Skupštine Tuzlanskog kantona ne naplaćuje taksu ili naknadu za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja u smislu ovog Zakona.

2. Cijena se podnosiocu zahtjeva određuje samo za troškove umnožavanja, a utvrđuje se u skladu sa uputstvom kojeg donosi federalni ministar pravde.

3. Podnosilac zahtjeva za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica, dužan je platiti po 0,50 KM po stranici.

4. 5,00 KM po disketi elektronskih obrada.

5. 5,00 KM po stranici za nestandardnu veličinu papira.

6. Blagajna Službe Skupštine Tuzlanskog kantona vršit će prijem uplate za troškove umnožavanja tražene informacije o čemu će voditi odgovarajuću evidenciju i izdati potrebnu priznanicu licu koje je izvršilo uplatu.B o s n a i H e r c e g o v i n a
-Federacija Bosne i Hercegovine-
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Služba Skupštine

Broj: 01-02-619-3 /03
Tuzla, 20.9. 2007. godine

Na osnovu člana 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 32/2001), sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona, dana 20.9.2007. godine, donosi

 

ODLUKU O IZMJENAMA
INDEKS/REGISTRA
INFORMACIJA SKUPŠTINE - SLUŽBE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
T U Z L A

I.

Ovom odlukom se u Indeks/registru informacija Skupštine-Službe Skupštine Tuzlanskog kantona, odnosno u Vodiću kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Skupština-Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, u odredbi na kraju teksta, koja se odnosi na davanje ovlaštenja osobi za informisanje, umjesto "Sadete Subašić", kao osoba za informisanje ovlašćuje "Dijana Delalić".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Tuzlanskog kantona.

 

Sekretar Skupštine
Ahmet Smajović

0 0