PROGRAM RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2017.GODINU

Na osnovu člana 48. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćeni tekst  („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.12.2016. godine, donosi

 

PROGRAM RADA
SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
ZA 2017. GODINU


I. NORMATIVNA DJELATNOST

Budžet i finansije

1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: mart 2017. - prijedlog

2. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: mart 2017. – prijedlog

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i nakanadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: februar 2017. – prijedlog

4. Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: novembar 2017.– nacrt; decembar 2017. – prijedlog

5. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: novembar 2017. – nacrt; decembar 2017. – prijedlog

6. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva
Rok: oktobar 2017. godine

7. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
Rok: decembar 2017. godine

Pravosuđe i uprava

1. Zakon o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Rok: mart 2017. - prijedlog

 

Obrazovanje, nauka, kultura i sport

1. Zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Rok: februar 2017. – nacrt; maj 2017. - prijedlog

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Rok: maj 2017. – nacrt; septembar 2017. – prijedlog

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Rok: juni 2017. – nacrt; oktobar 2017. – prijedlog

Prostorno uređenje i zaštita okolice

1. Zakon o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Rok: januar 2017. – prijedlog

2. Zakon o stavljanju van snage Zakona o zaštiti prirode
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Rok: mart 2017. – prijedlog

3. Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Rok: april 2017. - prijedlog

4. Zakon o izmjeni Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom “Konjuh”
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Rok: maj 2017. – nacrt; oktobar 2017. - prijedlog

5. Odluke o pristupanju izradi detaljnih planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona:
• Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta dijela naselja Brateljevići
• Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta Zlača
• Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta Muška voda
• Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Rok: maj 2017. – prijedlog

6. Izmjene i dopune Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Rok: juli 2017. – nacrt; decembar 2017. - prijedlog

Boračka pitanja

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: septembar 2017. – prijedlog

Unutrašnji poslovi

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: septembar 2017. - prijedlog

Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda

1. Odluka o usklađivanju statusa akumulacije “Modrac” sa Zakonom o vodama
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: mart 2017. - prijedlog

2. Zakon o izmjeni Zakona o šumama Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: juni 2017. - prijedlog

Civilna zaštita

1. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu za period od 2018. do 2022. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: decembar 2017.- nacrt

 

II. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

 

1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: januar 2017. godine

2. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Rok: februar 2017. godine

3. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva
Rok: februar 2017. godine

4. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju
Rok: februar 2017. godine

5. Izvještaj o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Zavod za pružanje pravne pomoći
Rok: februar 2017. godine

6. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Rok: mart 2017. godine

7. Izvještaj o radu JP Radio televizija Tuzlanskog kantona u 2016. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Nadzorni odbor JP RTV TK
Rok: mart 2017. godine

8. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: mart 2017. godine

9. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Rok: mart 2017. godine

10. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoški zavod TK
Rok: mart 2017. godine

11. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: mart 2017. godine

12. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
Rok: april 2017. godine

13. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2016. god.
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
Rok: april 2017. godine

14. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU Univerzitet u Tuzli
Rok: april 2017. godine

15. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Min. prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“
Rok: april 2017. godine

16. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Min. trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“
Rok: april 2017. godine

17. Izvještaj o radu Javne ustanove „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“
Rok: april 2017. godine

18. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi
Rok: april 2017. godine

19. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Rok: maj 2017. godine

20. Izvještaj o radu JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica Gračanica
Rok: maj 2017. godine

21. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: maj 2017. godine

22. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod
Rok: maj 2017. godine

23. Izvještaj o radu JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: maj 2017. godine

24. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2016. god.
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: maj 2017. godine

25. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Komisija za koncesije
Rok: maj 2017. godine

26. Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
Rok: maj 2017. godine

27. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo
Rok: maj 2017. godine

28. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2016. godinu
Predlagač: Kantonalno tužilaštvo
Rok: maj 2017. godine

29. Informacija o radu Kantonalnog suda Tuzla i općinskih sudova za 2016. godinu
Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi
Rok: maj 2017. godine

30. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2016. godine
Predlagač: Nezavisni odbor
Obrađivač: Nezavisni odbor
Rok: maj 2017. godine

31. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: maj 2017. godine

32. Izvještaj o radu JU Disciplinski centar za maloljetnike za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: JU Disciplinski centar za maloljetnike
Rok: maj 2017. godine

33. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa Izvještajem o korištenju budžetske rezerve
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: juni 2017. godine

34. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Rok: juni 2017. godine

35. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Rok: juni 2017. godine

36. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini i pravcima razvoja obrta
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva
Rok: juni 2017. godine

37. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
Rok: juli 2017. godine

38. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06. 2016. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: septembar 2017. godine

39. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2016. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
Rok: septembar 2017. godine

40. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2016. godini, sa prijedlogom mjera
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
Rok: septembar 2017. godine

41. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Rok: oktobar 2017. godine

42. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva
Rok: oktobar 2017. godine

43. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2017. godine
Predlagač: Nezavisni odbor
Obrađivač: Nezavisni odbor
Rok: decembar 2017. godine


III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM PARLAMENTIMA

Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.
Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.
Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona
Rok: kontinuirano tokom 2017. godine

IV. OSTALO

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:
1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;
2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
3. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2017. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona;
4. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji sa radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.

 

 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a

Broj: 01-02-548-12/16
Tuzla, 23.12.2016. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Senad Alić

0 0