PROGRAM RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 48. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona –  drugi prečišćen tekst  ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od  21.12.2012. godine, donosi

 

PROGRAM RADA

SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

 ZA 2013. GODINU

 

I. NORMATIVNA DJELATNOST

 

Budžet i finansije

 

 1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo finansija

            Rok: januar 2013.– nacrt, mart 2013. - prijedlog                      

 1. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo finansija

            Rok: januar 2013. – nacrt., mart 2013. - prijedlog

 1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo finansija

            Rok: oktobar 2013. – nacrt, decembar 2013. – prijedlog

 1. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo finansija

            Rok: oktobar 2013. –nacrt, decembar 2013. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

      Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo finansija

            Rok: mart 2013. –nacrt, juni 2013. – prijedlog

 

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog  osiguranja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

        Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

             Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva

             Rok: mart 2013. godine

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2014. godinu

        Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

             Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva

             Rok: decembar 2013. godine

 1.  Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje             Tuzlanskog kantona za 2014. godinu

        Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

             Obrađivač: JU Služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

             Rok: decembar 2013. godine

           

Pravosuđe i uprava

 

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u organima uprave i upravnim organizacijama u Tuzlanskom kantonu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: mart 2013. – prijedlog

 1. Zakon o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Direkcija robnih rezervi

Rok: mart 2013. – nacrt ; maj 2013. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

            Rok: april 2013. – nacrt; juli 2013. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

            Rok: juni 2013. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Disciplinski cenatar za maloljetnike Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

            Rok: septembar 2013. – prijedlog

 

Obrazovanje, nauka, kultura i sport

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            Rok: januar 2013. godine - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 Rok: januar 2013. Godine - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolškom odgoju i obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: februar 2013. Godine

 1. Elaborati o organizacionom umrežavanju ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Vladina Komisija

Rok: april 2013. godine

 1. Zakon o visokom obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta

Rok: maj 2013. –nacrt; septembar 2013. - prijedlog

 1. Zakon o osnovama naučno – istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno – istraživačke saradnje

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

 Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: juni 2013. – nacrt; septembar 2013. – prijedlog

 1. Strategija razvoja sporta u Tuzlanskom kantonu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

 Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: septembar 2013. godine

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: novembar 2013. godine - prijedlog

                                                                                               

Prostorno uređenje i zaštita okolice

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: januar 2013. – nacrt; april 2013. – prijedlog

 1. 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: februar 2013. – nacrt; maj 2013. - prijedlog

 1. Prostorni plan posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za period od 2010. - 2030. godine 

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam

            Rok: maj 2013. - prijedlog

 1. Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: septembar 2013. – nacrt; decembar 2013. - prijedlog

 1. Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2012-2018.

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: oktobar 2013. - prijedlog

 1. Kantonalni plan upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2013-2018.

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

            Rok: novembar 2013. - prijedlog

 

Rad, socijalna politika i povratak

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

            Rok: septembar 2013. – nacrt; decembar 2013. – prijedlog

 

Trgovina, turizam i saobraćaj

 

 1. Zakon o izmjenama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: mart 2013. – nacrt; juni 2013. - prijedlog

 1. Zakon o turističkoj djelatnosti

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: april 2013. – nacrt; juni 2013. - prijedlog

 1. Osnove strategije razvoja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 2013-2023. godina

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Direkcija cesta i Vlada TK

Rok: juni 2013. godine

 1. Osnove strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Turistička zajednica TK

Rok: septembar 2013. godine

 

Unutrašnji poslovi

 

 1. Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: april 2013. – nacrt; juni 2013. - prijedlog

 1. Zakon o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: april 2013. – nacrt; juni 2013. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: oktobar 2013. – nacrt; decembar 2013. - prijedlog

 

Boračka pitanja

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

Rok: januar 2013. - nacrt; mart 2013. - prijedlog

 1. 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

Rok: februar 2013. – nacrt; april 2013. – prijedlog

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticajima u poljoprivredi

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

     Obrađivač:  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

     Rok: juni 2013. godine

 

Civilna zaštita

 

 1. Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

     Obrađivač:  Kantonalna uprava civilne zaštite

     Rok: februar 2013. godine

 1. Program zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

     Obrađivač:  Kantonalna uprava civilne zaštite

     Rok: april 2013. – nacrt; juni 2013. - prijedlog

 

Vlada Tuzlanskog kantona

 

 1. Plan Tuzlanskog kantona za borbu protiv korupciju

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

     Obrađivač: Radna grupa Vlade

     Rok: april 2013. godine

 1. Akcioni plan za mlade Tuzlanskog kantona za period 2013-2014.

     Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

     Obrađivač: Interresorna Radna grupa Vlade

     Rok: april 2013. godine

 

 

 1. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

 

 1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: januar 2013. godine

 

 1. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2012. godinu

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: februar  2013. godine

 

 

 1. Preporuke za obrazovnu upisnu politiku na području Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i interresorna Radna grupa Vlade TK

Rok: februar 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Rok: mart 2013. godine

 

 1. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: mart 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2012. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod za pružanje pravne pomoći

Rok: mart 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu JU Disciplinski centar za maloljetnike za 2012. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Disciplinski centar za maloljetnike

Rok: mart 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2012. godinu

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

Rok: mart 2013. godine

 

 1. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: mart 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: mart 2013. godine

 

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

                Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja TK  i Ministarstvo zdravstva

Rok: april 2013. godine

 

 

 1. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

             Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

 Obrađivač: Zavod za javno zdravstvo TK i Ministarstvo zdravstva

 Rok: april 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2012. godinu

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ministarstvo zdravstva

Rok: april 2013. godine

 

 1. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2012. godinu

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Univerzitet u Tuzli i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            Rok: april 2013. godine

           

 1. Izvještaj o radu JP RTV TK u 2012. godini

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

 Obrađivač: Nadzorni odbor JP RTV TK i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            Rok: april 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi

Rok: april 2013. Godine

 

 1. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Rok: maj 2013. godine

 

 1. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: maj 2013. godine

 

 1. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod za 2012. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Veterinarski zavod i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: maj 2013. godine

 

 1. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2012. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: maj 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2012. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

Rok: maj 2013. godine

 

 

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: maj 2013. godine

 

 1. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2012. godinu

       Predlagač: Kantonalno tužilaštvo

             Rok: maj  2013. godine

 

 1. Informacija o radu Kantonalnog suda Tuzla i općinskih sudova za 2012. godinu

       Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi

             Rok: maj 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu i izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: JU Služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Rok: maj 2013. Godine

 

 1. Izvještaj o radu JP „Šume TK“ d.d. Kladanj za 2012. godinu

            Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Rok: maj 2013. godine

 

 1. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2012. godinu

            Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Rok: maj 2013. godine

 

 1. Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom razdvajanja u F BiH 2006-2016. za Tuzlanski kanton za period 2013-2014. godina

  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

              Rok: juni 2013. godine

 

 1. Informacija o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Rok: juni 2013. godine

 

 1. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini i pravcima razvoja obrta

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

Rok: juni 2013. godine

 

 

 1. Analiza porodičnog, institucionalnog i drugih oblika smještaja djece bez roditeljskog staranja

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Rok: juni 2013. godine

 

 1. Informacija o realizaciji I. faze Projekta zaštite Akumulacije jezera Modrac

            Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

            Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Radna grupa Vlade

            Rok: juni 2013. godine

 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa Izvještajem o korištenju budžetske rezerve

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: juni 2013. godine

 

 1. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06. 2013. godine

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: juli 2013. godine

 

 1. Informacija o stanju u malim i srednjim poduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini sa prijedlogom smjernica rada u 2013. godini

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 Rok: juli 2013. godine

 

 1. Informacija o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2013. godine

Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: ministarstvo finansija

 Rok: septembar 2013. godine

 

 1. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2012. godinu

        Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 Rok: septembar 2013. godine

 

 1. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2012. godini, sa prijedlogom mjera

      Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

Rok: septembar 2013. godine

 

 1. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Rok: novembar 2013. godine

 

 

 1. Analiza stanja ljudskih prava u Tuzlanskom kantonu u 2012. godini

Predlagač: Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine TK

Obrađivač: Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine TK

Rok: novembar 2013. godine

 

 1. Informacija o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli

            Predlagač:Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Rok: decembar 2013. godine

 

           

III.  SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM   PARLAMENTIMA

 

 1. Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.

 

Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.

 

            Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona

            Rok: kontinuirano tokom 2013. godine

 

 1. OSTALO

 

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:

 1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;
 2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
 3. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2013. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona; 
 4. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji sa radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.

 

 

 

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a                                                                   Predsjednik

-Federacija Bosne i Hercegovine-                                                Skupštine Tuzlanskog kantona

T U Z L A N S K I   K A N T O N

           S k u p š t i n a                                                                                  Slađan Ilić

Broj: 02-02-630-10/12

 Tuzla, 21.12.2012. godine

0 0