KONKURSI

INTERNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta – namještenika - u radni odnos na neodređeno vrijeme

Podnaslov

19.07.2023 14:59
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

KANTONALNI SUD U TUZLI
Broj: 003-0-Su-23-000 298
Datum, 19. juli 2023. godine


Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 10/22 i 14/22), a u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli broj 003-0-Su-20-000-700, predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli o b j a v l j u j e


INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta – namještenika - u radni odnos na neodređeno vrijeme


Naziv radnog mjesta:


1. Viši referent za operativno – tehničke poslove – 4 (četiri) izvršioca

Opis poslova:

- učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama, javnim sjednicama i ročištima,
- postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa, koji su mu dodijeljeni u rad,
- vrši daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru ili pisaćoj mašini i izrađuje transkripte zapisnika,
- sravnjava prepisanu poštu i otklanja eventualne greške,
- popunjava obrasce rješenja o naknadama svjedocima i sudijama porotnicima u predmetima pomilovanja,
- vodi poslove naplate sudske takse i njihovu evidenciju,
- vrši zamjenu sudskih dostavljača za vrijeme korištenja godišnjih odmora, plaćenog odsustva, u slučaju bolovanja i dr. i
- obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda, sekretara suda, šefa Odsjeka i sudije.

Pored općih uslova za prijem u radni odnos, koje kandidat treba da ispunjava, predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i to:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta;
- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji;
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i
- da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
potrebno je da ispunjava i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli i to:

SSS, IV stepen – gimnazija ili druge srednje škole IV stepena svih smjerova, poznavanje rada na računaru, završen kurs za kompjutere najmanje II stepen, 10 mjeseci radnog staža, prijem uz obavezno testiranje.

Kandidati moraju podnijeti sljedeće dokumente, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

- Prijavu na oglas;
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci);
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Svjedočanstvo ili diplomu o vrsti i stepenu školske spreme,
- Izjavu ovjerenu od nadležnog organa, kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
- Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Pravo prijave na Interni oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijava kandidata na Interni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči suda i službenoj web. stranici Kantonalnog suda u Tuzli.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

NAPOMENA:

Prijave sa traženim dokazima o ispunjavanju svih uslova iz Internog oglasa, osim ljekarskog uvjerenja, koje će izabrani kandidat naknadno priložiti, treba dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Interni oglas za prijem Višeg referenta za operativno – tehničke poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme“ na adresu: Kantonalni sud u Tuzli, ulica Maršala Tita broj 137, preporučeno putem pošte ili neposredno u prijemnu kancelariju ovog suda.PREDSJEDNICA SUDA

Indira Hadžimehmedović

JAVNI OGLAS o prijemu namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

na poslovima - Viši referent – vozač u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2023 12:50
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Služba Skupštine - Broj: 02-30-364-6/23Tuzla, 17.07.2023.godine Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17, 10/17, 10/...
Slika
Na osnovu Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-02-291-5/22 od 14.06.2022. godine, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona objavljuje PONIŠTENJEJavnog konkursa za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora - državnog službenika koji nije zaposlen u Ministarstvu unutr...
Slika
Na osnovu članova 23. i 27. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("S...

JAVNI OGLAS o prijemu namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Viši referent – administrativno-tehnički sekretar

05.04.2022 07:43
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Služba Skupštine - Broj: 02-30-160-9/22Tuzla, 04.04.2022.godineNa osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17, 10/17, 10/...
Slika
Na osnovu članova 34. i 35. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i Odluke o pokretanju postupka izbora i raspisivanja konkursa za izbor kandidata i imenovanje di...
0 0