PROGRAM RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018.GODINU

Na osnovu člana 48. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćeni tekst  („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.12.2017. godine, donosi

 

PROGRAM RADA
SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
ZA 2018. GODINU


I. NORMATIVNA DJELATNOST

Budžet i finansije

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: februar 2018. – nacrt; april 2018. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: februar 2018. – nacrt; april 2018. – prijedlog
3. Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: oktobar 2018. – nacrt; decembar 2018. - prijedlog
4. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: oktobar 2018. – nacrt; decembar 2018. – prijedlog
5. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva
Rok: oktobar 2018. godine
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti u Tuzlanskom kantonu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: novembar 2018. – prijedlog
7. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
Rok: decembar 2018. godine

Pravosuđe i uprava

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Rok: januar 2018. – prijedlog

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Rok: mart 2018. – prijedlog
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Rok: maj 2018. – prijedlog

Obrazovanje i nauka

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: februar 2018. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: januar 2018. – prijedlog
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: januar 2018. – prijedlog
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: februar 2018. – nacrt; maj 2018. – prijedlog
5. Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: februar 2018. – prijedlog
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: mart 2018 . – prijedlog
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april 2018. – nacrt; juni 2018 . – prijedlog
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: juni 2018. – nacrt; septembar 2018. – prijedlog
9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: juni 2018. – nacrt; septembar 2018. - prijedlog
10. Strategija razvoja obrazovanja i nauke u Tuzlanskom kantonu za period 2018.-2023. godina
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: juni 2018. – nacrt; septembar 2018. - prijedlog

Kultura, sport i mladi

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: februar 2018. – prijedlog

Prostorno uređenje i zaštita okolice

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Rok: januar 2018. – nacrt; mart 2018. – prijedlog
2. Izmjene i dopune Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Rok: januar 2018. – nacrt; maj 2018. – prijedlog
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Rok: februar 2018. nacrt; april 2018. – prijedlog
4. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za period 2010.-2030. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Rok: maj 2018. – prijedlog
5. Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Rok: maj 2018. – prijedlog
6. Program mjera i aktivnosti za unapređenje zaštite stanja zagađenosti vazduha na Tuzlanskom kantonu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Rok: maj 2018. – prijedlog
7. Odluka o pristupanju izradi detaljnih planskih dokumenata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona:
⦁ Regulacioni plan lokaliteta Zlača, na površini od 75,94 ha
⦁ Regulacioni plan lokaliteta Muška voda, na površini od 31,69 ha
⦁ Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina, na površini od 9 ha
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Rok: septembar 2018. – nacrt; decembar 2018. – prijedlog

Boračka pitanja

1. Odluka o osnivanju Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: januar 2018.
2. Zakon o načinu finansiranja Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: februar 2018. - nacrt
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: juni 2018. – prijedlog

Rad, socijalna politika i povratak

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: februar 2018. – prijedlog
2. Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: oktobar 2018. – nacrt; decembar 2018. – prijedlog

Unutrašnji poslovi

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: maj 2018. – nacrt; juni 2018. - prijedlog

Privreda

1. Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: juli 2018. – nacrt; novembar 2018. - prijedlog


Civilna zaštita

1. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu za period od 2018. do 2022. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: februar 2018.- prijedlog

Inspekcije

1. Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Rok: april 2018. – nacrt; juni 2018 . – prijedlog

II. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: januar 2018. godine
2. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: februar 2018. godine
3. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju
Rok: februar 2018. godine
4. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Zavod za pružanje pravne pomoći
Rok: februar 2018. godine
5. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: mart 2018. godine
6. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: mart 2018. godine
7. Izvještaj o radu JP Radio televizija Tuzlanskog kantona u 2017. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK
Rok: mart 2018. godine
8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna direkcija robnih rezervi i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Rok: mart 2017. godine
9. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod
Rok: mart 2018. godine
10. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: mart 2018. godine
11. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Rok: mart 2018. godine
12. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa Izvještajem o korištenju budžetske rezerve za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: april 2018. godine
13. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
Rok: april 2018. godine
14. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2017. god.
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
Rok: april 2018. godine
15. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli
Rok: april 2018. godine
16. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“
Rok: april 2018. godine
17. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi
Rok: april 2018. godine
18. Informacija o stanju u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala na području Tuzlanskog kantona koji imaju predstečajni i stečajni status
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i općinski sudovi
Rok: maj 2018. godine
19. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Rok: maj 2018. godine
20. Izvještaj o radu JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica Gračanica
Rok: maj 2018. godine
21. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: maj 2018. godine
22. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
Rok: maj 2018. godine
23. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: maj 2018. godine
24. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod
Rok: maj 2018. godine
25. Izvještaj o radu JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj
Rok: maj 2018. godine
26. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Spreča“ d.d. Tuzla
Rok: maj 2018. godine
27. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini i pravcima razvoja obrta
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: maj 2018. godine
28. Izvještaj o radu JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“
Rok: maj 2018. godine
29. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ Tuzla za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“
Rok: maj 2018. godine
30. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo
Rok: maj 2018. godine
31. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2017. godinu
Predlagač: Kantonalno tužilaštvo
Rok: maj 2018. godine
32. Informacija o radu Kantonalnog suda Tuzla i općinskih sudova za 2017. godinu
Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi
Rok: maj 2018. godine
33. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2017. godine
Predlagač: Nezavisni odbor
Obrađivač: Nezavisni odbor
Rok: maj 2018. godine
34. Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona
Rok: maj 2018. godine
35. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Komisija za koncesije
Rok: maj 2018. godine
36. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Rok: juni 2018. godine
37. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Rok: juni 2018. godine
38. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: juni 2018. godine
39. Izvještaj o razvoju s pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: juni 2018. godine
40. Analiza stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: juni 2018. godine
41. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06. 2018. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: juli 2018. godine
42. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: juli 2018. godine
43. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
Rok: septembar 2018. godine
44. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2017. godini, sa prijedlogom mjera
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
Rok: septembar 2018. godine
45. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: novembar 2018. godine
46. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2018. godine
Predlagač: Nezavisni odbor
Obrađivač: Nezavisni odbor
Rok: novembar 2018. godine


III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM PARLAMENTIMA

Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.
Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.
Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona
Rok: kontinuirano tokom 2018. godine


IV. OSTALO

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:
1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;


2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
3. Mišljenja na federalne propise za koje je podijeljena nadležnost između kantona i Federacije BiH;
4. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2018. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona;
5. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji sa radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.B o s n a i H e r c e g o v i n a                                                                                         Predsjednik
- Federacija Bosne i Hercegovine -                                                                    Skupštine Tuzlanskog kantona 
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a                                                                                                               Senad Alić
Broj: 01-02-555-14/17
Tuzla, 29.12.2017. godine


0 0