Program rada za 2019. godinu


Na osnovu člana 48. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 8.4.2019. godine, donosi


PROGRAM RADA
SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
ZA 2019. GODINU


I. NORMATIVNA DJELATNOST

Budžet i finansije

1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: februar 2019. – nacrt; mart 2019. - prijedlog
2. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: februar 2019. – nacrt; mart 2019. – prijedlog
3. Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: oktobar 2019. – nacrt; decembar 2019. - prijedlog
4. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: oktobar 2019. – nacrt; decembar 2019. – prijedlog
5. Zakon o parafiskalnim nametima Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: decembar 2019. – nacrt
6. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
Rok: decembar 2019. - prijedlog
7. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
Rok: decembar 2019. - prijedlog


Pravosuđe i uprava

1. Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Rok: maj 2019. – nacrt; juli 2019. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Rok: septembar 2019. - prijedlog
3. Zakon o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Rok: septembar 2019. – nacrt; decembar 2019. - prijedlog

Obrazovanje i nauka

1. Zakon o stavljanju van snage Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april 2019. – prijedlog
2. Zakon o o stavljanju van snage Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april 2019. - prijedlog
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april 2019. – nacrt; maj 2019. - prijedlog
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april 2019. – prijedlog
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april2019. – prijedlog
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april 2019. – prijedlog
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april 2019. – prijedlog
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april 2019. – prijedlog
9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: april 2019. – nacrt; juni 2019 . – prijedlog


Kultura, sport i mladi

1. Zakon o zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: maj 2019. – nacrt; juli 2019. - prijedlog
2. Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020.-2024. godina
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: decembar 2019. – nacrt;

Prostorno uređenje i zaštita okolice

1. Izmjene i dopune Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Rok: april 2019. – prijedlog
2. Zakon o zaštiti životne sredine Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Rok: juni 2019. – nacrt; oktobar 2019 - prijedlog
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Rok: juli 2019. – nacrt; oktobar 2019 – prijedlog
4. Odluke o usvajanju detaljnih planskih dokumenata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona:
⦁ Regulacioni plan lokaliteta Zlača, na površini od 75,94 ha
⦁ Regulacioni plan lokaliteta Muška voda, na površini od 31,69 ha
⦁ Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina, na površini od 9 ha
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
Rok: septembar 2019. – nacrt; decembar 2019. – prijedlog


Boračka pitanja

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: april 2019. – nacrt; maj 2019. - prijedlog
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: juni 2019. godine


Zdravstvo

1. Strategija razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2019.-2029. godina
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdavstva
Rok: novembar 2019. – nacrt


Rad, socijalna politika i povratak

1. Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: april 2019. – nacrt; juni 2019. – prijedlog
2. Zakon o studentskom radu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: juli 2019. – nacrt; septembar 2019. – prijedlog
3. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: novembar 2019. – nacrt; decembar 2019. – prijedlog


Trgovina, turizam i saobraćaj

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kant. direkcija robnih rezervi
Rok: april 2019. – nacrt; maj 2019. - prijedlog


Unutrašnji poslovi

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: juni 2019. – nacrt; oktobar 2019. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: oktobar 2019. – nacrt; decembar 2019. - prijedlog

Privreda

1. Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: maj 2019. – nacrt; septembar 2019. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: oktobar 2019. – prijedlog


Inspekcije

1. Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Rok: juni 2019. – prijedlog


II. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: april 2019. godine
2. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: april 2019. godine
3. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju
Rok: april 2019. godine
4. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: april 2019. godine
5. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: april 2019. godine
6. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod
Rok: april 2019. godine
7. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Rok: april 2018. godine
8. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01. – 31.12.2018. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći
Rok: april 2019. godine
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Izvještajem o korištenju budžetske rezerve
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: april 2019. godine
10. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: april 2019. godine
11. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
Rok: april 2019. godine
12. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
Rok: april 2019. godine
13. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi
Rok: april 2019. godine
14. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: maj 2019. godine
15. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo
Rok: maj 2019. godine
16. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2018. godinu
Predlagač: Kantonalno tužilaštvo
Rok: maj 2019. godine
17. Informacija o radu Kantonalnog suda Tuzla i općinskih sudova za 2018. godinu
Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi
Rok: maj 2019. godine
18. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2018. godine
Predlagač: Nezavisni odbor
Obrađivač: Nezavisni odbor
Rok: maj 2019. godine

19. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli u 2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli
Rok: maj 2019. godine
20. Izvještaj o radu JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“
Rok: maj 2019. godine
21. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ Tuzla za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“
Rok: maj 2019. godine
22. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
Rok: maj 2019. godine
23. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Rok: maj 2019. godine
24. Izvještaj o radu JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica Gračanica
Rok: maj 2019. godine
25. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“
Rok: maj 2019. godine
26. Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona
Rok: maj 2019. godine
27. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Komisija za koncesije
Rok: maj 2019. godine
28. Izvještaj o radu JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona u 2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK
Rok: juni 2019. godine
29. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: juni 2019. godine
30. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Rok: juni 2019. godine
31. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Rok: juni 2019. godine
32. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod
Rok: juni 2019. godine
33. Izvještaj o radu JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj
Rok: juni 2019. godine
34. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Spreča“ d.d. Tuzla
Rok: juni 2019. godine
35. Analiza stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: juni 2019. godine
36. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06. 2019. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: septembar 2019. godine
37. Izvještaj o razvoju s pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: septembar 2018. godine
38. Informacija o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: septembar 2019. godine
39. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
Rok: septembar 2019. godine
40. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini, sa prijedlogom mjera
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
Rok: septembar 2019. godine
41. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2018/2019. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: novembar 2019. godine
42. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2019. godine
Predlagač: Nezavisni odbor
Obrađivač: Nezavisni odbor
Rok: novembar 2019. godine


III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM PARLAMENTIMA

Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.
Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.
Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona
Rok: kontinuirano tokom 2019. godine


IV. OSTALO

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:
1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;
2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
3. Mišljenja na federalne propise za koje je podijeljena nadležnost između kantona i Federacije BiH;
4. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2019. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona;
5. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji radnih tijela će biti razmatrana na sjednici Skupštine.


B o s n a i H e r c e g o v i n a                                                                            Predsjednik
- Federacija Bosne i Hercegovine -                                                      Skupštine Tuzlanskog kantona
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-470-38/18                                                                                       Senad Alić
Tuzla,08.04.2019. godine
0 0