SLUŽBA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

Radi obavljanja stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Tuzlanskog kantona , radnih tijela Skupštine, predsjednika i poslanika iz djelokruga rada Skupštine, obrazuje se Služba Skupštine Tuzlanskog kantona.

Služba Skupštine obavlja poslove za potrebe Skupštine koji proizilaze iz Ustava, zakona, poslovnika, zaključaka, smjernica, programa rada i drugih akata Skupštine, na način kojim se osigurava: zakonito, stručno, efikasno, racionalno i pravovremeno vršenje funkcija Skupštine.

Služba Skupštine vrši poslove koji se odnose na: pripremanje programa rada Skupštine i praćenje njihovog izvršavanja; pripremanje i organizovanje sjednica Skupštine i radnih tijela Skupštine; osiguravanje i davanje stručnih mišljenja u vezi sa radom Skupštine i radnih tijela Skupštine; pripremanje nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata i drugih materijala na zahtjev Skupštine, radnih tijela Skupštine, osiguravanje jedinstva u stručnom i metodološkom pogledu u postupku donošenja zakona, drugih propisa i općih akata; osiguravanje i pripremanje dokumentacionih i drugih materijala i podataka potrebnih za rad Skupštine i radnih tijela Skupštine; praćenje izvršavanja zaključaka Skupštine i izvršavanje poslova koji za Službu Skupštine proizilaze iz tih zaključaka; kao i druge stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Skupštine i radnih tijela Skupštine.

Služba Skupštine pruža i osigurava stručnu i drugu pomoć poslanicima za njihov rad u Skupštini, osigurava im potrebnu dokumentaciju i obavještenja i daje im druge informacije potrebne u vršenju njihove funkcije i osigurava im i druge uslove potrebne za njihov rad u Skupštini.

Služba Skupštine osigurava blagovremeno dostavljanje poslanicima potpunih materijala i izvoda iz tih materijala i drugih publikacija, kao i informisanje poslanika putem medija javnog informisanja, u skladu s odredbama Poslovnika Skupštine.

Služba Skupštine osigurava da se putem štampe, radija i televizije i drugih medija javnog informisanja i komuniciranja obavještavaju građani o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Skupštini, o donesenim odlukama i stavovima o tim pitanjima, kao i o radu radnih tijela Skupštine.

Služba Skupštine radi, u okviru Programa rada Skupštine, na izvršavanju poslova i zadataka koje joj odredi Skupština, radna tijela Skupštine i predsjednik Skupštine.

Služba Skupštine se organizuje u skladu sa potrebama i zadacima Skupštine i radnih tijela Skupštine i vrši poslove iz svog djelokruga kao organizaciono i funkcionalno jedinstvena služba na način koji omogućuje potpuno i efikasno vršenje poslova iz svog djelokruga.

U skladu sa karakterom poslova i zadataka koji se vrše u Službi Skupštine, formiraju se odjeljenja kao organizacione jedinice.

Prava službenika u Službi Skupštine, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i druga prava, obaveze i odgovornosti uređuje se i ostvaruju u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Skupštine i odredbama ove Odluke.

Sredstva za rad Službe Skupštine, uključujući i sredstva koja čine prihod Službe, osiguravaju se u Budžetu Tuzlanskog kantona u okviru sredstava za rad Skupštine, u skladu sa zakonom, a na osnovu poslova i zadataka koji proizilaze iz Programa rada Skupštine i Službe Skupštine, kao i posebnih poslova i zadataka koje Službi Skupštine odrede radna tijela Skupštine.

U okviru prihoda Službe Skupštine službenici stiču sredstva za plaće i naknade prema osnovima i mjerilima koje utvrđuje Vlada Tuzlanskog kantona u skladu sa propisima koji regulišu radne odnose i plaće službenika organa uprave u F BiH i Tuzlanskom kantonu, Kolektivnim ugovorom i općim aktom Službe Skupštine.

Sredstva iz prethodnog stava raspoređuju se i koriste na osnovu usvojenog finansijskog plana, a njihova konačna raspodjela vrši se završnim računom.
0 0