Na osnovu člana 52. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

PROGRAM RADA
SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
 ZA 2020. GODINU

 

 I. NORMATIVNA DJELATNOST

 

Budžet i finansije

 

 1. Zakon o pomoći izrazito nerazvijenim i nerazvijenim općinama na području Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave  

Rok: juli 2020. – nacrt; septembar 2020. - prijedlog
2. Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: oktobar 2020. – nacrt; decembar 2020. - prijedlog                   
3. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: oktobar 2020. – nacrt; decembar 2020. – prijedlog

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja

Rok: decembar 2020. - prijedlog

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje

Rok: decembar 2020. - prijedlog

 

Pravosuđe i uprava

 

 1. Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: mart 2020. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: mart 2020. – prijedlog
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu 

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: mart 2020. – nacrt; maj 2020. – prijedlog

 5. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok:april 2020. – nacrt; juni 2020. – prijedlog 
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu 

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: oktobar 2020. – prijedlog
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: novembar 2020. – prijedlog

 
Obrazovanje i nauka

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: januar 2020. – prijedlog 
2. Zakon o visokom obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: mart 2020. – nacrt; maj 2020. - prijedlog
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: mart 2020. – nacrt; maj 2020. – prijedlog
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: april 2020. – nacrt; juni 2020. - prijedlog
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju 

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: april 2020. – nacrt; juni 2020. - prijedlog
6. Zakon o osnivanju JU Osnovna muzička škola Gračanica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: maj 2020. - prijedlog
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: septembar 2020. – nacrt; decembar 2020. - prijedlog

 

Kultura, sport i mladi

 

 1. Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020.-2024. godina

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: januar 2020. – nacrt; april 2020. – prijedlog

 2. Zakon o zaštiti kulturne baštine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: april 2020. – prijedlog 
 
3. Zakon o kulturi

 Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

 Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: septembar 2020. – nacrt; novembar 2020. - prijedlog   

 

Prostorno uređenje i zaštita okolice

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: januar 2020. – nacrt; mart 2020. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: februar 2020. – prijedlog

3. Odluka o usvajanju detaljnih planskih dokumenata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona:

 • Regulacioni plan lokaliteta Zlača, na površini od 75,94 ha
 • Regulacioni plan lokaliteta Muška voda, na površini od 31,69 ha
 • Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina, na površini od 9 ha

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam

Rok: maj 2020. – nacrt;  septembar 2020. – prijedlog

 1. Plan upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2021.-2026.

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: juli 2020. – nacrt; novembar 2020. - prijedlog

 1. Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2021.-2026.

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: juli 2020. – nacrt; decembar 2020. – prijedlog

 

Boračka pitanja

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

Rok: februar 2020. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

Rok: februar 2020. – nacrt; mart 2020. – prijedlog

 

 

Unutrašnji poslovi

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova                 

Rok: februar 2020. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova                 

Rok: april 2020. – nacrt; maj 2020. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova                 

Rok: oktobar 2020. – nacrt; novembar 2020. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova                 

Rok: novembar 2020. – nacrt;  decembar 2020. – prijedlog

 

Zdravstvo

 

 1. Strategija razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period -2030. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva                

Rok: septembar 2020. – nacrt; decembar 2020. - prijedlog

 

Privreda

 

 1. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo privrede                  

Rok: decembar 2020. - prijedlog

 

Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda

 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: februar 2020. - prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: februar 2020. – prijedlog

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: mart 2020. – prijedlog

Inspekcije

 

 1. Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Rok: mart 2020. - prijedlog    

 
II. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

 

 1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: januar 2020. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

Rok: februar 2020. godine

3. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: mart 2020. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: mart 2020. godine

 1. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod

Rok: mart 2020. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Rok: mart 2020. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01. – 31.12.2019. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

Rok: mart 2020. godine

8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Izvještajem o korištenju budžetske rezerve

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: april 2020. godine

9. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini

 Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: april 2020. godine

10. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja 

Rok: april 2020. godine

11. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo

Rok: april 2020. godine

12.Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli u 2019. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

Rok: april 2020. godine

 1. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi

Rok: april 2020. godine

14.Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2019. godinu 

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: maj 2020. godine

15.Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini

 Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: maj 2020. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

Rok: maj 2020. godine

17. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2019. godinu

 Predlagač: Kantonalno tužilaštvo

 Rok: maj 2020. godine

18. Informacija o radu Kantonalnog suda Tuzla i općinskih sudova za 2019. godinu

 Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi

 Rok: maj 2020. godine

 1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2019. godine

Predlagač: Nezavisni odbor

Obrađivač: Nezavisni odbor

Rok: maj 2020. godine

20. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje

Rok: maj 2020. godine

21. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2019. godinu 

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Rok: maj 2020. godine

22. Izvještaj o radu JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2019. godinu 

 Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica

Rok: maj 2020. godine

 1. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“

Rok: maj 2020. godine

24. Izvještaj o radu JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

Rok: maj 2020. godine

 1. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ Tuzla za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“

Rok: maj 2020. godine

 1. Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

Rok: maj 2020. godine

 1. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu

 Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Komisija za koncesije

Rok: maj 2020. godine

28. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod

Rok: juni 2020. godine

29. Izvještaj o radu JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj

Rok: juni 2020. godine

 1. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Spreča“ d.d. Tuzla

Rok: juni 2020. godine

 1. Izvještaj o radu JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona u 2019. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK

Rok: juni 2020. godine

 32. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini i pravcima razvoja obrta

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo privrede

Rok: juni 2020. godine

33. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: juni 2020. godine

34. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: juni 2020. godine

 1. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06. 2020. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: septembar 2020. godine

36. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo privrede

Rok: septembar 2020. godine

37. Izvještaj o razvoju s pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo privrede

Rok: septembar 2020. godine

38. Informacija o stanju malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period 

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo privrede

Rok: septembar 2020. godine

39. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2019. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

Rok: septembar 2020. godine

40. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2019. godini, sa prijedlogom mjera 

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo

Rok: septembar 2020. godine

41. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2018/2019. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: novembar 2020. godine

 42. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2020. godine

 Predlagač: Nezavisni odbor

Obrađivač: Nezavisni odbor

Rok: novembar 2020. godine

 

 

III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM  PARLAMENTIMA

 Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.

Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.

            Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona

            Rok: kontinuirano tokom 2020. godine

  
OSTALO

 

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:

 1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;
 2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
 3. Mišljenja na federalne propise za koje je podijeljena nadležnost između kantona i Federacije BiH;
 4. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2020. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona; 
 5. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a                                                              Predsjednik

- Federacija Bosne i Hercegovine -                                       Skupštine Tuzlanskog kantona

T U Z L A N S K I  K A N T O N

            S k u p š t i n a                                                                                        

Broj: 01-02-451-19/19                                                                          Žarko Vujović

Tuzla, 23.12.2019. godine

0 0