Na osnovu člana 52. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.3.2021. godine, donosi
PROGRAM RADA
SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
ZA 2021. GODINU


I. NORMATIVNA DJELATNOST

Budžet i finansije

 1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godine
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: oktobar 2021. – nacrt; decembar 2021. - prijedlog
 2. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: oktobar 2021. – nacrt; decembar 2021. – prijedlog
 3. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
  Rok: oktobar 2021. - prijedlog
 4. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
  Rok: decembar 2021. - prijedlog

Pravosuđe i uprava

 1. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: mart 2021. – nacrt; maj 2021. – prijedlog
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: mart 2021.– prijedlog
 3. Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: maj 2021. – nacrt; juni 2021. – prijedlog
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: septembar 2021. – prijedlog
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: oktobar 2021. – prijedlog
 6. Zakon o sprečavanju i zabrani uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: oktobar 2021. – prijedlog
 7. Akcioni plan za prevenciju i suzbijanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: oktobar 2021. – prijedlog

Obrazovanje i nauka

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
  Rok: april 2021. - prijedlog
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
  Rok: maj 2021. – nacrt; juli 2021. - prijedlog
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
  Rok: oktobar 2021. – nacrt; decembar 2021. - prijedlog

Kultura, sport i mladi

 1. Zakon o kulturi
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2021. – nacrt; septembar 2021. - prijedlog
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: juni 2021. – nacrt; oktobar 2021. – prijedlog
 3. Strategija sporta Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: decembar 2021. – nacrt

Prostorno uređenje i zaštita okolice

 1. Izmjene i dopune Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
  Rok: april 2021. – prijedlog
 2. Odluka o usvajanju detaljnih planskih dokumenata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona:
  Regulacioni plan lokaliteta Zlača, na površini od 75,94 ha
  Regulacioni plan lokaliteta Muška voda, na površini od 31,69 ha
  Urbanistički projekt lokaliteta Djevojačka pećina, na površini od 9 ha
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Zavod za prostorno planiranje i urbanizam
  Rok: maj 2021. – nacrt; oktobar 2021. – prijedlog
 3. Plan upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2021.-2026.
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
  Rok: oktobar 2021. – nacrt; novembar 2021. - prijedlog
 4. Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2021.-2026.
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
  Rok: oktobar 2021. – nacrt; decembar 2021. – prijedlog

Boračka pitanja

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
  Rok: juni 2021. – prijedlog

Unutrašnji poslovi

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Rok: april 2021. – nacrt; juni 2021. - prijedlog

Zdravstvo
 1. Strategija razvoja zdravstva na Tuzlanskom kantonu za period 2021.-2027. godina
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
  Rok: juni 2021. - prijedlog

Rad, socijalna politika i povratak

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - prečišćeni tekst
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
  Rok: maj 2021. - prijedlog

Privreda

 1. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo privrede
  Rok: april 2021. – prijedlog
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju
  Rok: septembar 2021. – nacrt; novembar 2021. – prijedlog


II. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

 1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
  Rok: februar 2021. godine
 2. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju
  Rok: februar 2021. godine
 3. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  Rok: mart 2021. godine
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
  Rok: mart 2021. godine
 5. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod
  Rok: mart 2021. godine
 6. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01. – 31.12.2020. godine
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći
  Rok: mart 2021. godine
 7. Analiza stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
  Rok: mart 2021. godine
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Izvještajem o korištenju budžetske rezerve
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: april 2021. godine
 9. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: april 2021. godine
 10. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
  Rok: april 2021. godine
 11. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
  Rok: april 2021. godine
 12. Izvještaj o radu JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona
  Rok: april 2021. godine
 13. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“
  Rok: april 2021. godine
 14. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“
  Rok: april 2021. godine
 15. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
  Rok: april 2021. godine
 16. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi
  Rok: april 2021. godine
 17. Analiza socijalno-ekonomskog položaja starih lica i penzionera sa prijedlogom mjera
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
  Rok: april 2021. godine
 18. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2021. godine
 19. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Rok: maj 2021. godine
 20. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli
  Rok: maj 2021. godine
 21. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
  Rok: maj 2021. godine
 22. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
  Rok: maj 2021. godine
 23. Izvještaj o radu JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
  Rok: maj 2021. godine
 24. Informacija o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2021. godine
 25. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo
  Rok: maj 2021. godine
 26. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2020. godinu
  Predlagač: Kantonalno tužilaštvo
  Rok: maj 2021. godine
 27. Informacija o radu Kantonalnog suda i općinskih sudova za 2020. godinu
  Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi
  Rok: maj 2021. godine
 28. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2020. godine
  Predlagač: Nezavisni odbor
  Obrađivač: Nezavisni odbor
  Rok: maj 2021. godine
 29. Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona
  Rok: maj 2021. godine
 30. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Komisija za koncesije
  Rok: maj 2021. godine
 31. Informacija o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona
  Rok: maj 2021. godine
 32. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona
  Rok: juni 2021. godine
 33. Izvještaj o radu JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj
  Rok: juni 2021. godine
 34. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2020. godine
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Spreča“ d.d. Tuzla
  Rok: juni 2021. godine
 35. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
  Rok: juni 2021. godine
 36. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
  Rok: juni 2021. godine
 37. Informacija o nasilju u porodici na području Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Rok: juni 2021. godine
 38. Analiza stanja u oblasti zaštite djece bez roditeljskog staranja u porodičnom i institucionalnom smještaju sa prijedlogom mjera
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
  Rok: juni 2021. godine
 39. Izvještaj o radu JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK
  Rok: juli 2020. godine
 40. Analiza društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava po osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
  Rok: juli 2021. godine
 41. Rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona (rukovodeće pozicije)
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
  Rok: juli 2021. godine
 42. Informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: avgust 2021. godine
 43. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06.2021. godine
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: septembar 2021. godine
 44. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo privrede
  Rok: septembar 2021. godine
 45. Izvještaj o razvoju s pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo privrede
  Rok: septembar 2021. godine
 46. Informacija o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo privrede
  Rok: septembar 2021. godine
 47. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2020. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
  Rok: septembar 2021. godine
 48. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2020. godini, sa prijedlogom mjera
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
  Rok: septembar 2021. godine
 49. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2021. godine
  Predlagač: Nezavisni odbor
  Obrađivač: Nezavisni odbor
  Rok: novembar 2021. godine
 50. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
  Rok: decembar 2021. godine


III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM PARLAMENTIMA

Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.

Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.

Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona
Rok: kontinuirano tokom 2021. godine


IV. OSTALO

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:

1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;
2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
3. Mišljenja na federalne propise za koje je podijeljena nadležnost između kantona i Federacije BiH;
4. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2021. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona;
5. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.


B o s n a i H e r c e g o v i n a 
- Federacija Bosne i Hercegovine - 
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-637-13/20
Tuzla, 30.3.2021. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Slađan Ilić

0 0